Regole del luogo in cui si pratica

- Hitotsu! Jinkaku kansei ni tsutomuru koto!

(gincacu canseini sutomurokoto)

cerca di perfezionare il carattere

- Hitotsu! Makoto no michi o mamoru koto!

(macoto no mici o mamorukoto)

segui la via della sincerità

- Hitotsu! Doryoku no seishin o yashinau koto!

(dorioku no seiscin o iascinaokoto)

rafforza instancabilmente lo spirito

- Hitotsu! Reigi o omonzuru koto!

(reighi omonzurokoto)

osserva un comportamento impeccabile

- Hitotsu! Kekki no yu o imashimuru koto!

(checchi no iuo imashimerukoto)

astieniti dalla violenza e acquisisci autocontrollo

 

 

 

 

Menu